Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  Four Clinics

Wij hanteren onderstaande Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen

 

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Four Clinics” verstaan Four Clinics gevestigd te Groningen, aan de Stavangerweg 21-18, 9723 JC Groningen en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 86035193. Four Clinics is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) als kernlid onder lidnummer 28867. Four Clinics is werkzaam conform richtsnoer HAM-code.

 

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Four Clinics opdracht geeft tot behandeling.

 

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

 

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidspecialist.

 

1.5 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Four Clinics.

 

1.6 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Four Clinics.

 

1.7 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Four Clinics voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

 

1.8 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Overeenkomst

 

2.1 De overeenkomst tussen Four Clinics en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Four Clinics tot behandeling. Deze komt tot stand op het moment van boeking online of verzoek tot boeking door cliënt.

 

2.2 Four Clinics is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of

ongebruikelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

2.3 Een overeenkomst die wordt aangegaan voor een laser pakket is persoonsgebonden, gebonden aan de aangeschafte zones en verloopt niet mits de cliënt tijdig betaalt.

 

 1. Toestemming

 

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan Four Clinics.

 

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

 

3.3 Four Clinics kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

 

3.4 Cosmetische ingrepen bij minderjarigen zijn in Nederland verboden. Wij wijken hiervan onder geen beding af. Dit betekent dat zelfs een consult bij een minderjarige niet tot de mogelijkheden behoort om teleurstelling en fouten te voorkomen.

 1. Informatie

 

4.1 De cliënt dient Four Clinics tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

4.2 Four Clinics licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.

 

4.3 Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat Four Clinics zich leiden door wat de cliënt redelijkerwijs dient te weten over:

 1. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen;
 2. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de patiënt;
 3. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;
 4. de staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek of de behandeling.

 

4.4 Cliënt verklaart voor het maken van een afspraak voor een consult met een cosmetische doelstelling minimaal 18 jaar te zijn.

 1. Geheimhouding

 

5.1 Four Clinics verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van de gevallen bedoeld in het derde lid van artikel 5 van deze voorwaarden.

 

5.2 Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

 

5.3 Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:

 1. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 2. de ouders die het gezag over de cliënt uitoefenen of zijn voogd.
 1. Tarieven

Four Clinics behoudt zich het recht voor, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen.

 

 1. Betaling

 

7.1 Cliënt betaalt de behandeling contant, per pin of online voordat zij in behandeling gaat of direct na de behandeling.

 

7.2 Indien Four Clinics de cliënt in termijnen laat betalen, zorgt de cliënt voor volledige betaling van de termijn bij aanvang van de behandeling of cursus. Het totaalbedrag dient voldaan te zijn bij aanvang van de laatste behandeling of cursus.

 

7.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

 

7.4 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Four Clinics niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim Four Clinics is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Four Clinics is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

 

7.5 Bij betalingsachterstand is Four Clinics bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe betaling. Bij betalingsachterstand op termijnen van een actiepakket is Four Clinics bevoegd om deze actie te laten vervallen.

 

7.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Four Clinics over de factuur en/of de behandeling, tenzij Four Clinics instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

 

7.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

 

7.8 Four Clinics is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Dit artikel is van toepassing op alle behandelingen.

 1. Annulering

 

8.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk (achtenveertig) 48 uur tevoren bij Four Clinics af te zeggen.

 

8.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal Four Clinics een bedrag ter hoogte van het bedrag van de factuur van de bijbehorende afspraak bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met administratiekosten ter hoogte van €9,- (zegge: negen euro).

 

8.3 Indien cliënt de behandeling geheel of gedeeltelijk vooruit heeft betaald, worden de kosten zoals genoemd bij lid 2 hiermee verrekend.

 

8.4 Afspraken dienen uiterlijk 48 uur tevoren per e-mail of telefonisch te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Four Clinics is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren, valt dit binnen de verantwoordelijkheid van de cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Four Clinics, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

 

8.5 Aangeschafte cadeaubonnen zijn non-refundable. Mits de bijbehorende afspraak tijdig geannuleerd wordt, behoudt de cadeaubon zijn waarde.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

9.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Four Clinics leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Four Clinics afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien Four Clinics niet gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van Four Clinics beperkt tot het bedrag van de factuur. Four Clinics is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Four Clinics.

 

9.2 Four Clinics kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie of vervaging van tatoeages na de laser(ontharings)behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste reductie.

 

9.3 Four Clinics is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

 

9.4 Four Clinics is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

 

9.5 Tatoeages, piercings, moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). Four Clinics is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.

 

9.6 Four Clinics heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Four Clinics zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat haalbaar en verantwoord is. Four Clinics aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

 

9.7 Four Clinics is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op andere lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.

 

 1. Klachten

 

10.1 Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel per mail bij Four Clinics in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.

 

10.2 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.

 

10.3 Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

 

10.4 De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

 

 1. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 1. Toepasselijk recht

Op de tussen Four Clinics en de cliënt gesloten overeenkomst, en op

eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijziging

Four Clinics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Versie April 2022 opgesteld te Groningen.